Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
Przyjmowanie i załatwianie spraw

Praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie trwa od godz. 730 do godz. 1530.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków jeden raz w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek w godz. od 1400 do 1600.

W pozostałych dniach tygodnia interesantów przyjmuje Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski Komendy Powiatowej PSP w Strzyżowie. Sprawy dotyczące naruszenia przepisów przeciwpożarowych rozpatrywane są i rejestrowane bezpośrednio przez Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych.

Skargi, wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

· osobistego doręczenia w siedzibie komendy;

· listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie ul. Sportowa 20, 38-100 Strzyżów;

· faksem na numer; (0-17) 27-61-240;

· poczty elektronicznej na adres kpstrzyzow@podkarpacie.straz.pl

· lub ustnie do protokołu.

Korespondencja wpływająca do Komendy Powiatowej PSP w Strzyżowie rejestrowana jest przez Sekretariat w dzienniku korespondencyjnym, a po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana jest do załatwienia poszczególnym komórkom organizacyjnym. Jeśli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania różnych komórek organizacyjnych, za realizację zadania odpowiedzialna jest ta komórka, do której należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

Pisma przeznaczone do wysłania po zaparafowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej podpisuje Komendant Powiatowy, a w razie jego nieobecności, upoważniona przez niego osoba.

Fakt wysłania pisma odnotowuje się w dzienniku korespondencyjnym, a na kopii pisma umieszcza się stosowną adnotację odnośnie wysłania.

 Sposób załatwiania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków    (Dz.U nr 5, poz. 46 z 2002 r.)

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6728
Wprowadzony przez: Elżbieta Fortuna Banaś
Data opublikowania: 2005-02-15 13:57:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-04-08 10:48:17 Elżbieta Fortuna Banaś
2013-04-08 10:46:21 Elżbieta Fortuna Banaś
2013-04-08 10:45:17 Elżbieta Fortuna Banaś
2011-09-08 10:18:39 Elżbieta Fortuna Banaś
2011-09-08 10:00:26 Elżbieta Fortuna Banaś
2009-10-21 13:18:09 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-09-10 13:08:56 Elżbieta Fortuna Banaś
2007-09-10 13:07:56 Elżbieta Fortuna Banaś
2005-03-03 09:26:24 Elżbieta Fortuna Banaś
2005-03-01 11:01:32 Elżbieta Fortuna Banaś